ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
661 ترویج تغذیه با شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی جهرم محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1393/05/01
347 تصویر برداری از عفونتهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی جهرم محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/02/01