ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
عضـــویت در ســـامانهبا تـــوجه به اینکه این ســـامانه به صورت آنلاین با ســـامانه آموزش مداوم کل کشــــور در ارتباط است
و اطلاعات کاربـــری شمــــا در هر دو ســـامانه یکسان می باشد، در صورتی که قبلا در آن سامانه ثبت نام نکرده اید
اینجـــــــا را کلیـــک نمـــــائید
و ادامه مراحل ثبــت نام را در آن ســـامانه دنبال نمـــائید